VEDTÆGTER FOR LYNGE ERHVERVSFORENING

Stiftet 10. april 1975

 

Navn, hjemsted og formål

1.
Foreningens navn er Lynge Erhvervsforening, og adressen er den til enhver tid fungerende formands adresse.

 

2.
Foreningens formål er at samle handels- og andre erhvervsdrivende i Lynge, og at arbejde for disses interesser, herunder fælles markedsføring.

 

3.
Foreningen optager som medlem enhver selvstændig erhvervsdrivende (eller dennes bestyrer), der driver erhverv indenfor Lynge-Uggeløse og omegn, herunder Nymølle, Vassingerød, Kollerød og andre med en relevant tilknytning til Lynge. Bestyrelsen afgør i hvert tilfælde om en ansøger har den relevante tilknytning og kan uden begrundelse afvise ansøgning om medlemsskab.”

Ved indmeldelse opgives erhvervsområde.

Såfremt bestyrelsen ikke enstemmigt anbefaler indmeldelsen, kan sagen forelægges den førstkommende generalforsamling.

Hvis et firma har flere indehavere, kan disse være medlemmer, men firmaet har kun én stemme.

 

4.

Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling og opkræves kvartalsvis.

Foreningens medlemmer inddeles i 3 kontingentgrupper:

1) mindre liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder samt industri

2) detailhandel, liberale erhverv og håndværksvirksomheder

3) supermarkeder og banken

Ved tvistigheder om den enkelte virksomheds placering i kontingentgrupper træffes afgørelse i bestyrelsen.

Har et medlem undladt at betale kontingent og derefter ikke indbetaler inden 30 dage efter påkrav, betragtes medlemmet som værende udmeldt. Genoptagelse kan kun ske efter at skyldigt kontingent er indbetalt.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Foreningens organisation

5.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der skal bestå af 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Ydermere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, hvoraf 3 afgår på ulige årstal og 4 på lige årstal. Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 3 medlemmer.

Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til at nedsætte udvalg efter behov.


Forretningsorden

6.

Bestyrelsen, der varetager foreningens daglige drift, er også ansvarlig for foreningens midler. Midlerne skal anbringes i et lokalt pengeinstitut, og der kan kun hæves af formand og kasserer i forening. Dog kan den samlede bestyrelse meddele specialfuldmagt til disposition på foreningens konti.

Hvor loven intet andet foreskriver, handler bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.

Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden. Før beslutninger kan træffes, skal der deltage mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og afstemning sker ved simpelt flertal.

Henvendelser til offentligheden samt igangsættelse af større arrangementer, skal gå gennem eller godkendes af bestyrelsen. Såfremt enighed i nedsatte udvalg ikke kan opnås, kan sagen eller spørgsmålet indankes for den samlede bestyrelse til afgørelse. Bestyrelsesmødet skal i så fald afholdes inden 10 dage.

Arrangeres der særforanstaltninger af et udvalg, bør disse hvile i sig selv, eller på særkontingent betalt af de nydende medlemmer.

Bestyrelsens sekretær fører protokol over de forhandlinger og møder bestyrelsen deltager i, herunder bestyrelsesmøder.

 

Generalforsamlingen

7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i sidste halvdel af marts måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt anmeldes til formanden inden d. 1. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af medlemmerne, skriftligt indgiver begæring herom, ledsaget af en skriftlig meddelelse til formanden om, hvilke sager der ønskes behandlet.

Enhver generalforsamling skal af bestyrelsen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter påkrav.

Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af samtlige foreningens medlemmer stemmer herfor, og såfremt flertal ikke opnås, kan opløsning af foreningen kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, og da med 2/3 flertal af de fremmødte.

Ved en opløsning af foreningen, fordeles foreningens midler blandt medlemmerne. Beslutninger i øvrigt, afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, herunder valg til bestyrelsen.

Forhandlinger på enhver generalforsamling ledes af en dirigent. Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

 

8.

På den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, samt udvalgsberetninger
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant
8. Eventuelt
9. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen.

 

§3 afsnit 1 ændret på generalforsamling den 18. marts 2014
 

 

Website udviklet af Idé Tekst Reklame